Warunki i instrukcje dotycz╣ce zakupu przez sklep internetowy zwanym w dalszej czΩ£ci äe-sklepem".

Szanowni Pa±stwo!

Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. prowadzi na swojej stronie handel elektroniczny (e-sklep). W ramach swojej dzia│alno£ci za po£rednictwem e-sklepu oferuje towary do wyposa┐enia sklep≤w, supermarket≤w, firm, wnΩtrz, zawsze zgodnie z aktualn╣ ofert╣.

Rejestracja.

 • Aby dokonaµ zakupu towar≤w w naszym sklepie wymagana jest rejestracja, przy kt≤rej musz╣ byµ wype│nione obowi╣zkowe pola zaznaczone gwiazdk╣(*).
 • W czΩ£ci äAdres" wype│niµ nale┐y: e-mail, has│o, nazwisko lub pe│na nazwa firmy, ulica, miasto, kod pocztowy (format kodu pocztowego: 00000 - bez kreski)
 • W czΩ£ci äAdres rozliczeniowy": dane do faktury, w przypadku gdy s╣ inne ni┐ w czΩ£µi äAdres", obowi╣zkowe jest pole NIP oznaczone gwiazdk╣(*)
 • W czΩ£ci äAdres dostawy": proszΩ o uzupe│nienie danych, w przypadku, gdy adres dostawy jest inny ni┐ äadres rozliczeniowy" i äAdres"
 • Do realizacji zakupu niezbΩdne jest wprowadzenie poprawnych danych. DziΩki zarejestrowaniu siΩ czyli za│o┐eniu konta, Klient otrzymuje mo┐liwo£µ edycji swoich danych i mo┐liwo£µ wy£wietlenia historii swoich zam≤wie±.
 • Zam≤wienia mo┐na sk│adaµ 24 godziny na dobΩ, 7 dni w tygodniu przez ca│y rok. Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ogranicze± w korzystaniu ze sklepu.
 • Zam≤wienia s╣ realizowane tylko na terenie Polski.
 • Potwierdzenie rejestracji Klient otrzyma e-mailem na adres, kt≤ry poda│ przy rejestracji. Po odebraniu e-maila z potwierdzeniem, mo┐na rozpocz╣µ zakupy w naszym e-sklepie.
 • Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. zobowi╣zuje siΩ do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta tych danych do innych cel≤w, ni┐ sprzeda┐ w e-sklepie.

Jak siΩ zalogowaµ?

 • W polu e-mail wpisz ca│y e-mail podany w rejestracji.
 • W polu has│o, wpisz has│o podane przy rejestracji.

Jak szukaµ towar≤w?

 • Pozycje menu s╣ u│o┐one s╣ tematycznie i podzielone na kategorie, kt≤re znajduj╣ siΩ w lewej kolumnie z tytu│em "Nasza oferta". Po klikniΩciu wybranej kategorii mo┐na zobaczyµ listy podkategorii lub towary w tej kategorii.
 • Je£li Klient zna dok│adne numery katalogowe lub nazwy towar≤w mo┐e bezpo£rednio wyszukaµ je, u┐ywaj╣c pola äznajdƒ" po lewej stronie.

Wyb≤r towar≤w.

 • W celu wybrania towaru trzeba podaµ liczbΩ sztuk i nacisn╣µ przycisk ädo koszyka"
 • Mo┐liwa jest korekta ilo£ci zam≤wionych towar≤w poprzez ponowne wpisanie ilo£ci sztuk danego towaru i naci£niΩcie przycisku äDo koszyka".
 • Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do zmiany cen towar≤w oferowanych w e-sklepie, bez uprzedniego powiadomienia.

Wysy│ka towar≤w i forma p│atno£ci.

 • Maksymalny czas realizacji zam≤wienia (do momentu wys│ania przesy│ki do U┐ytkownika) wynosi 3 dni robocze. Przy braku towaru w magazynie informujemy telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zam≤wienia. Do czasu realizacji nale┐y doliczyµ czas dostawy realizowanej przez firmΩ kuriersk╣.
 • P│atno£µ za zam≤wiony towar mo┐e nast╣piµ za pomoc╣ przelewu bankowego (przedp│ata), got≤wk╣ u kuriera dostarczaj╣cego przesy│kΩ (pobranie), b╣dƒ got≤wk╣ przy odbiorze osobistym. Numer konta bankowego i nazwa banku podany jest na stronie g│≤wnej po prawej stronie w kolumnie äkontakt".
 • W przypadku przedp│aty (p│atno£ci przelewem) towar jest wysy│any dopiero po zaksiΩgowaniu wp│aty na konto firmy UNIDEKOR PL Sp.z o.o., lub po przys│aniu przez Klienta potwierdzenia takiej wp│aty poczt╣ elektroniczn╣, b╣dƒ faksem.
 • Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno£ci za nieterminowe dostarczenie przesy│ek przez firmΩ kuriersk╣.
 • Ka┐da transakcja potwierdzana jest faktur╣ VAT.
 • Koszt transportu zakupionych towar≤w pokrywa Kupuj╣cy.

PrzyjΩcie towar≤w

 • Klient zobowi╣zany jest niezw│ocznie po otrzymaniu towaru sprawdziµ, czy podczas transportu przesy│ka nie zosta│a uszkodzona, czy zawarto£µ opakowania i dokument sprzeda┐y odpowiadaj╣ zam≤wieniu. Wszystkie zg│oszenia co do niezgodno£ci musz╣ byµ wys│ane w ci╣gu 7 dni roboczych do siedziby firmy UNIDEKOR PL Sp. Z o. o.
 • W przypadku wybrania p│atno£ci za pobraniem, klient zobowi╣zany jest uregulowaµ kwotΩ pobrania bezpo£rednio u kuriera dostarczaj╣cego zam≤wiony towar.

Reklamacje

 • Reklamacje dotycz╣ce uszkodze± mechanicznych przesy│ki powsta│ych podczas transportu bΩd╣ rozpatrywane tylko i wy│╣cznie po sporz╣dzeniu protok≤│u szkodowego podpisanego przez odbiorcΩ i dostawcΩ przesy│ki (kuriera).
 • W przypadku ewentualnych reklamacji nale┐y skontaktowaµ siΩ z firm╣ UNIDEKOR PL Sp. z o.o. za po£rednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zg│aszaj╣c reklamacjΩ, nale┐y podaµ imiΩ i nazwisko zamawiaj╣cego, nr zam≤wienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisaµ przedmiot reklamacji, oraz do│╣czyµ zdjΩcia reklamowanych towar≤w.
 • W przypadku uzasadnioncyh zwrot≤w reklamacyjnych z powodu wad technicznych, UNIDEKOR PL Sp. z o. o. zobowi╣zuje siΩ do zwrotu: koszt≤w towaru, dostawy do Klienta i odes│ania powrotnego do naszej firmy.
 • Firma UNIDEKOR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialno£ci za wszelkie szkody lub utratΩ zysk≤w wynikaj╣cych ze zwrotu wadliwego towaru.

Zwrot towar≤w

 • Klient ma prawo do zwrotu niewykorzystanych towar≤w w ci╣gu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesy│ki do siedziby UNIDEKOR PL Sp. z o.o.
 • Koszt zwrotu towar≤w (transportu oraz opakowania) do siedziby firmy UNIDEKOR PL Sp.z o.o. ponosi kupuj╣cy (Klient).

Inne ustalenia

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj╣ przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niekt≤rych praw konsument≤w oraz o odpowiedzialno£ci za szkodΩ wyrz╣dzon╣ przez produkt niebezpieczny.
 • Domniemywa siΩ, ┐e U┐ytkownik, sk│adaj╣c zam≤wienie, zapozna│ siΩ z tre£ci╣ regulaminu sklepu i zaakceptowa│ postanowienia w nim zawarte.

 
 

UNIDEKOR76 Kieu Xuan Long
ul. Nadrzeczna 3B lok A1
Cenrum handlowe ASEANEU 1
05-552 Jabłonowo
Polska

+48 22 708 98 58

+48 22 708 98 04

+48 792 066 868

info@unidekor.pl

Mapa

Bank Zachodni WBK S.A:
87 1090 1694 0000 0001 2050 7225

Pon - Pt: 8.00 – 16.30

Sob: 8.00 – 14.00

Nasze sklepy znajdziecie Państwo również w:

2x w Pradze: Praga 4 - Dolní Jirčany
1x w Brnie
1x w Bratysławie
2x w Polsce
2x w Niemczech: Berlin - Lipsk